Zasady bioasekuracji dla myśliwych w związku z ASF – patroszenie dzików

Zasady bioasekuracji dla myśliwych w związku z ASF – patroszenie dzików

Niespodziewanie ognisko ASF pojawiło się w sąsiednim województwie. Optymistycznie patrząc chciałoby się sądzić, że naszych obwodów ten problem nie będzie dotyczył. Niestety racjonalizm nakazuje przygotować się i zdobyć niezbędną wiedzę gdy zagrożenie wirusem pojawi się w naszym obszarze. Poniżej przedstawiam podstawy bioasekuracji w przypadku wystąpienia wirusa ASF. Na końcu zamieszczę dwa filmy, które pomogą usystematyzować wiedzę.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:

A) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

B) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

C) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików zostały opisane w “zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia” Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;

D) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;

E) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji opisane w “zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia”, przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;

F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.

Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:

A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

B) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

C) Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

D) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Zasady bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia oraz całych dzików przed patroszeniem w obszarach z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania tusz.

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

https://www.youtube.com/watch?v=a6K_FY_3JeI&feature=emb_title
Afrykański pomór świń. Bioasekuracja
Darz Bór – W strefie ASF

Udostępnij ten post