Specustawa odnośnie sanitarnego odstrzału dzików.

Specustawa odnośnie sanitarnego odstrzału dzików.

Właśnie w sejmie jest procedowana nowa ustawa odnośnie zmian między innymi w Pawie Łowieckim i Ustawie o Broni i Amunicji.

Wśród kilku niewątpliwych ciekawostek typu wykorzystania służb mundurowych do sanitarnego odstrzału dzików (wojsko będzie strzelać do dzików 😀 ), ukrócenia samowoli pseudoekologów w blokowaniu polowań, podział obwodów łowieckich został przesunięty o rok, znalazły się też i takie zapisy:

Art. 32a:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Łowczy Krajowy – powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska;”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łowczy okręgowy – powoływany i odwoływany przez Łowczego Krajowego po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska;”;

a także:

Art. 4. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 10:

a)     w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku, z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich;”,

b)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Broń, o której mowa w ust. 5 pkt 3, posiadana na podstawie pozwolenia na broń do celów łowieckich może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”;

Wprowadzenie “specustawy” postępuje w iście ekspresowym tempie. Można się wiec spodziewać szybkiego zatwierdzenia tych zmian przez sejm.

Całość zmian dostępna na stronie sejmu: http://sejm.gov.pl

Transmisja z obrad komisji: http://www.sejm.gov.pl/transmisje

Udostępnij ten post