Polowanie w czasie epidemii – DECYZJA !

Polowanie w czasie epidemii – DECYZJA !

Zmiany na dzień 02.04.2020r

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wprowadza punk 5, który określa wykonywanie polowania jako cel nie podlegający zakazowi przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1 )w §5 wpkt4kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt5 w brzmieniu:
„5)wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13października 1995r. –Prawo łowieckie (Dz.U. z2020r. poz.67 i148) i ustawie z dnia 11marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2018r. poz.1967 oraz z2020r. poz.148 i285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”;

Udostępnij ten post