Jednak polujemy – 15.04.2020r

Jednak polujemy – 15.04.2020r

Mamy istny Rollercoaster z przepisami. Dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie, zmieniające poprzednie z dnia 10.04.2020 r. o zakazie polowań.

Od dziś ponownie możemy polować.

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lubprowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;”;

Tak wyglądało to w skrócie

Udostępnij ten post