Koniec samorządności PZŁ

Koniec samorządności PZŁ

Wczoraj 17 stycznia 2020 roku Senat przyjął pakiet zmian w kilku ustawach zwanych potocznie “Spec Ustawą”. Jedną z najistotniejszych jest zmiana w trybie powoływania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych. Członkowie stowarzyszenia tracą jakikolwiek wpływ na wybór osób, które wytyczają kierunek działania i rozwoju PZŁ.

1) Łowczy Krajowy – powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej; (było)

1) Łowczy Krajowy – powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska; (jest)

1) łowczy okręgowy – powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny; (było)

1) łowczy okręgowy – powoływany i odwoływany przez Łowczego Krajowego po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska;(jest)

Wśród innych zmian m.in. umożliwiono stosowanie tłumików podczas odstrzału sanitarnego. Co ciekawe ustawodawca umożliwia nam stosowanie tłumików podczas polowania. Zapomniał jednak, że broń taką należy przystrzelać na strzelnicy ponieważ zamontowanie tego urządzenia zmienia punkt trafienia. Nowe przepisy tego jednak nie regulują.

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214)  

5a. Broń, o której mowa w ust. 5 pkt 3, posiadana na podstawie pozwolenia na broń do celów łowieckich może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Kolejną zmianą jest wprowadzenie sankcji dla “ekoterrorystów” przeszkadzających i utrudniających wykonywanie polowań.

Art. 52. Kto: 8) celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zmieniono również warunki wydawania świadectwa broni. Do tej pory żeby uzyskać takie świadectwo trzeba było być zatrudnionym przez organizację łowiecką. Teraz nie jest to już konieczne.

1c. Bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 8, mogą posługiwać się wyłącznie osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich oraz uprawnienia do wykonywania polowania. Osób tych nie dotyczy wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli są członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

Koszt uzyskania świadectwa broni to … 10 zł. Do wniosku trzeba jednak dołączyć aktualne badania, których koszt nie jest już taki niski. Jeżeli jednak komuś kończą się aktualne badania (wymóg badania co 5 lat), może wystąpić dodatkowo o takie świadectwo.

Pakiet ustaw czeka teraz na podpis prezydenta i wchodzi z dniem ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw (pominięto okres vacatio legis).

Udostępnij ten post