Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

Artykuł ze strony PZŁ

W związku z pojawiającymi się kontrowersjami wokół zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego każdy członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, jest obowiązany realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej. Ponadto na podstawie § 28 pkt 5 Statutu, każdy członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. Ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia określonej w § 36 pkt 11 Statutu. Niedopuszczalnym jest zatem stosowanie w sprawie wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych uznaniowości przez zarządy kół łowieckich lub ich członków w zakresie wykraczającym poza regulacje wynikające z uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd Główny wskazuje zarządom kół na konieczność zweryfikowania i zaktualizowania  obowiązujących w kołach uchwał walnych zgromadzeń dotyczących zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Do końca bieżącego roku wdrożone zostaną też ogólne dyrektywy nadzoru zarządów okręgowych nad podejmowanymi w kołach łowieckich uchwałami walnych zgromadzeń.

Już teraz zarządy okręgowe obowiązane są natomiast do reagowania, w ramach sprawowanego nadzoru nad kołami łowieckimi, na napływające od myśliwych sygnały dotyczące nieprawidłowości w zakresie wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych.

Udostępnij ten post