Tłumik hałasu czy moderator dźwięku – jaka jest różnica?

Tłumik hałasu czy moderator dźwięku – jaka jest różnica?

Minęły już trzy lata od wprowadzenia przepisów umożliwiających używanie tłumików podczas wykonywania odstrzału sanitarnego. Nadal jednak pojawiają się wśród myśliwych wątpliwości czy mogą używać tłumików podczas polowań indywidualnych.  

Na zlecenie Firearms United – Poland i przy wsparciu środowiska  strzeleckiego, została opracowana opinia prawna ostatecznie rozwiewająca wątpliwości odnośnie używaniu tłumików (szerzej w tym Artykule). Kancelaria Radców Prawnych Chróścik w Opinii Prawnej z dnia 4 czerwca 2020 roku, wskazuje, że używanie tłumików huku z bronią wydaną do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich jest w pełni legalne.

Nasze przepisy, a dokładnie Ustawa o Broni i Amunicji nie zawierają definicji tłumika. To prowadzi właśnie do licznych wątpliwości. Właściwym jest zatem odwołanie się do „Polskiej normy” – (Polska norma, Broń strzelecka terminologia, PN-V-01016, lipiec 2004r.) zawierającej definicje z zakresu broni strzeleckiej.

Tam czytamy:  

2.3.60
urządzenie wylotowe broni strzeleckiej
urządzenie wylotowe część (lub zespół) broni strzeleckiej (2.1.4) zamocowana na wylotowej części lufy, służąca do zmniejszenia
lub zwiększenia odrzutu, zmniejszenia płomienia wylotowego i huku wystrzału lub do miotania granatów nasadkowych itp.
muzzle brake (muzzle attachment) of small arms

2.3.61
tłumik dźwięku broni strzeleckiej
tłumik dźwięku urządzenie wylotowe broni strzeleckiej (2.3.60) stosowane w broni wyciszonej, służące do osłabienia głośności
huku wystrzału pocisków oraz osłabienia jasności świecenia wypływających z lufy gorących gazów prochowych
small arms suppressor (silencer)

Jak należy to rozumieć ?

Upraszczając, urządzeniem wylotowym broni strzeleckiej są różnego rodzaju kompensatory odrzutu i podrzutu. Mają one różne kształty zależnie od cech deklarowanych przez producenta. Mogą wyglądać jak „tłumiki huku”, ale nimi nie są. Nie podlegają obrotowi koncesjonowanemu i mogą być sprzedawane każdemu, nawet osobie nie posiadającej pozwolenia na broń palną.

Tłumik huku, oprócz cech wymienionych w normie 2.3.61 jest produktem koncesyjnym i może być używany i sprzedawany wyłącznie osobą i instytucją ujętym w przepisach. Nie kupi go strzelec sportowy ani kolekcjoner. Zmiany w UoBiA z 2019 roku umożliwiły nabywanie tłumików huku myśliwym, określiły jednocześnie okoliczności ich użycia. 

Art. 4. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10:

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Broń, o której mowa w ust. 5 pkt 3, posiadana na podstawie pozwolenia na broń do celów łowieckich może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”;

Trafnie podsumowuje to mecenas dr Miłosz Kościelniak-Marszał: „Każdy tłumik huku jest urządzeniem wylotowym, ale nie każde urządzenie wylotowe jest tłumikiem huku”.

Zgodnie z tym podejściem, posiadając zamontowane na swoim karabinie urządzenie wylotowe redukujące odrzut, huku wystrzału i zmniejszające płomień wylotowy, możemy z nim bez ograniczeń polować. Może ono wyglądać jak „tłumik huku”, ale nim nie być, jeżeli nie jest artykułem objętym koncesją i dostępnym w powszechnym obiegu. Paradoksalnie jako myśliwi musimy dokładnie wiedzieć co kupujemy Jeżeli będzie to mityczny „tłumik huku”, to nasz broń stanie się szczególnie niebezpieczna i możemy ją z tym tłumikiem używać tylko w określonych ustawowo sytuacjach.

Jak widać z powodu braku jasnej definicji powstało spore zamieszanie. Pojawiło się mnóstwo wątpliwości i błędnych opinii. Tymczasem urządzenia te znacząco poprawiają komfort używania broni na strzelnicy i podczas polowań. Redukując m.in. hałas wystrzału wpływamy na to, że nasze działania nie są uciążliwe dla okolicznej ludności. Nie stajemy się również, jak twierdzą niektórzy „komandosami”, ale jesteśmy odpowiedzialnymi myśliwymi, którzy każdym tego typu działaniem walczą o poprawę naszego wizerunku w społeczeństwie.

06.06.2024r.

Udostępnij ten post

Comment (1)

  • " Tlumik " Reply

    Osoby ktore nie wiedza o Ile decybeli moze tlumik zmniejszyc huk wystrzalu niech najpierw poczytaja cos na ten temat. Dosteony tzw . tzw. tlumik obniza ilosc decybeli o MAXIMUM 35 decybeli. Dlatego nie porownujmy tego urzadzenia z uzywanymi w filmach kryminalnych.
    Pozdrawiam Piotr

    7 czerwca 2024 at 11:24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *